Settembre Offanenghese

Sfars da lüsine
ampese ‘ndale vedrine,
an pais singaline che dindula,
bandiere che sventula.

 

Töte le sére gh’è argota,
töc  i’agn ià rinoa,
“Settembre Offanenghese”
i féstègia sempre.
 
I cumincia con la féra
dedicada ala “Madòna dal Pós”,
gh’è sport, sfilade, cuncùrs, mostre e gioch,
ga n’è per töc i gös’cc.
 
Le manifestasiù ié tante,
ce meno ce püsé iè ‘mpurtante,
i dà ucasiù ala zent dal paìs,
a töc da diertìs.
 
Gh’è i gióch da le cuntrade,
a regada i fa per ben preparale,
i sa ‘mpegna ‘nsema töc
per al prim premio véns.
 
An paìs l’è sempre pié da zent,
sa tróa ‘poa chèi che sa vèt mia da témp
e ‘nsema i sa diertés, i ciciara,
i pàsa töta la sérada.
 
Fanench al gà tègn
‘na  ‘olta a l’an a fas vèt,
lü, dal témp di témp,
l’è sempre stàc al prìm ‘ndì diertimenc.